Verkiezingsprogramma en coalitieakkoord

Benieuwd waar ELsss voor staat en waar wij ons voor inzetten? Bekijk hieronder ons verkiezingsprogramma. Tevens hebben wij een coalitie gevormd met het CDA en de VVD. Bekijk het coalitieakkoord ‘samen verder bouwen’ (samengevat in kindertaal) hieronder:

Verkiezingsprogramma
ELsss 2022-2026
Bekijk
Coalitieakkoord
2022-2026
Bekijk
Coalitieakkoord
in kindertaal
Bekijk

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording in het kader van onze ANBI status:

Zoals omschreven in het reglement van orde van de gemeente Gennep verantwoorden wij als fractie ELsss hoe wij het “Fractiebudget 2023” hebben uitgegeven.

Artikel 7. Recht op financiële vergoeding

1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde, kunnen de kosten voor het functioneren van de fractie op basis van gespecificeerde nota’s betalen uit de vergoeding die zij ontvangen van € 1.500,– per fractie per kalenderjaar, plus een bedrag van € 150,– per raadslid per kalenderjaar.
2. De fracties verantwoorden hun bestedingen uit de fractievergoeding op de website van de betreffende fractie c.q. politieke partij.
3. De fracties vertrekken een afschrift van hun verantwoording over enig jaar uiterlijk een maand na verstrijken van dat jaar aan de griffier die zorgdraagt voor plaatsing op de gemeentelijke website

Gegevens vereniging

RSIN / fiscaal nummer:
863375480

Doelstelling vereniging:
De vereniging heeft met name als doel het oprichten en in stand houden van een democratische partij, om zo onafhankelijke politiek te kunnen bedrijven die transparant is voor de burger en waarin zij de mens in zijn omgeving centraal stelt, vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig.

Beleidsplan:
Bekijk hier het beleidsplan (versie 10 januari 2022) van ELsss.

Het bestuur bestaat uit:
Frank Pubben – voorzitter
Danny Artz – secretaris en penningmeester
(voor meer details zie Beleidsplan onder kopje Bestuur)

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur zijn en blijven onbezoldigd.